Koranen kvinnor citat

12.12.2019 Парфен DEFAULT 3 comments

Versen är diskuterad ur både ett inom- och utommuslimskt feministiskt perspektiv. Naturligtvis förmodades barnen bli muslimer. Jag minns när jag fortfarande var i mitt hemland, att många av mina muslimska bröder brukade betrakta den kristna kvinnan som urartad och slapp i sin moral, ty hon ville gå ut oanständigt klädd, ofta i kläder som avslöjade hennes kroppsliga dragningskrafter Vad skall man göra? Ty tingen på jorden skapades för den som finns i himlen och inte motsatt! Emellertid finner man, om kvinnans hjärta är benådat med gudsfruktan och fyllt av hans underbara ljus, att den troende kvinnan utan order eller hot kommer att visa vördnad för Guds närvaro i sitt liv.

Nuran Akkus är inte rädd, men hon vet att kampen är långt ifrån riskfri. Kvinnor som bryter det passiva mönstret får räkna med motstånd.

Ass licking [KEYPART-2]

När hon följde muslimsk tradition, och använde sjalett för att dölja håret, blev hon avstängd från sitt universitet. Handlingen sågs som ett hot mot Atatürks sekulariserade nationsbygge. Bland dem om sexuellt umgänge var tillåtet i himlen.

Hot single cougars [KEYPART-2]

Fanns det kvinnliga änglar, som Gud hade berett för detta syfte? När en av hans följeslagare framställde frågan: koranen kvinnor citat, Guds budbärare, har vi sexuellt umgänge i paradiset? Sedan tillade han: "Det finns ingen ungkarl i paradiset".

När någon annan frågade honom hur en man kunde ha styrkan att fixa sjuttio flickor på en dag, svarade han: Han skulle få hundra mäns styrka"! Detta är även fallet om vi studerar Koranen. Då finner vi att ämnet upprepas här och där och vävs in i åtskilliga kontexter.

Jag upplever det som att det bildar ett avstånd gentemot de som inte delar ens tro. Annica: Folk visar mig mer respekt Jag är en årig svensk tjej som nyligen konverterade till Islam.

Det torde förefalla, som om Gud inte endast belönar de troende med ständigt paradis utan ger dem allt som deras världliga hjärtan önskar av vin, mjölk, honung, frukt och kvinnor utan koranen kvinnor citat angivet antal. I Sura påstås detta faktum klart, och det bekräftas i Koranen kvinnor citat och den sura som omedelbart följer. Detta ämne återkommer på olika ställen i Koranen. Faktisk uttrycks det, varhelst vi kommer över detta ämne i någon Sura i Koranen, i särskild stil, känd bland de islamiska forskarna som "Hot och uppmuntrings"-stilen.

Koranen erbjuder sålunda den muslimske mannen allt han önskar som en belöning för lojalitet och fasthållande vid sin tro i denna värld. Å andra sidan får han förskräckliga varningar, upprepade gånger, om han skulle vända om och bli en avfälling från sin tro. Det är som att hota någon och samtidigt lugna honom ett käpp och morot- närmandeen behandling säkerligen inte värdig en helig Gud! Och det som verkligen förbryllar mig är, närhelst jag läser sådana texter, att det tycks som om endast männen åtnjuter dessa privilegier.

Koranen och den geocentriska världsbilden

Det finns inte en enda vers i Koranen som ger kvinnan hennes rättighet, att t. Varför är då det kvinnliga släktet dömt att lida brist på förstånd och fromhet bondage anal pics denna värld och uppenbarligen förbli sådan i nästa värld??

Muslimska forskare har fällt domen, att de kvinnor vars man dör, medan de blivit tillfredsställda med hennes vilja, inom kort kommer att föras av Gud till paradiset för att förenas med sin man där. Jag önskar, att jag kände till ödet hos den mindre lyckliga, vars man lämnar denna värld, medan han är arg på henne - även om henens tro kan vara starkare än hans! Vi måste lämna hennes öde i Guds händer… Emellertid föreskriver logiken, att det inte finns någon ytterligare användning för en sådan kvinna i paradiset.

Hennes man, med allt det han önskar av kvinnor till sitt förfogande, kommer knappast att bli nöjd med någon som han har levt med och koranen kvinnor citat familjär med hela sitt gifta liv. Jag tror, att denna kvinna kommer att leva som en utstött där, jämsides med de mörkögda, jungfruliga 'hurierna'. Även tjänandet av hennes man kommer att nekas henne, eftersom allting automatiskt sörjs för honom där. Och så orättvisa i denna värld och värre orättvisa i evigheten!

Vilket öde. Det är även värt ett omnämnande i detta sammanhang, att Muhammed vill ha lejonparten av alla goda ting kvinnor citat paradiset, ty säkerligen hade han skiljts ut till ynnest av Gud i kraft av sin flykt till de sju himlarna Al Isra'a wal Mi'raj händelsen.

Det var även där, som han från Guds hand tog emot all den undervisning, som han förmedlade till sina efterföljare. När han återvände till jorden från den resan, var han oförmögen att dölja faktum undan hans första fru, Khadija - den äldsta. Han sade till henne, när hon låg döende: "O, Khadija, vet att Gud har gift mig med Maria, Kristi kvinnor citat i paradiset". Han upprepade denna berättelse för sin favoritfru, Aiysha, efter Hidrja Muhammeds flykt till Medinavarvid han sade: "O, Aiysha, visste du inte, att Gud den allsmäktige koranen himlen gifte mig med Maria, dotter till Imran, med Kulthum, Mose syster och med Assiya, Faraos fru".

Det förefaller då, att färden till himlen kulminerade i Muhammeds äktenskap med en av de största helgonen och förnämsta kvinnan i Bibeln, nämligen Jesu Kristi moder! Den välsignade Jungfrun Maria, som ingen människa har rört! Det var hon som talade med hög röst, varvid hon gladde sig i Herren, sin Frälsare, eftersom han hade utvalt henne från världens grundande att i sitt sköte bära barnet till den Helige Ande, mänsklighetens Frälsare.

Betrakta, mina bröder, hur mycket denna berättelse skadar känslorna hos miljontals människor i den kristna världen, som betraktar denna Maria med sådan vördnad och kärlek I vilket fall som helst kommer kvinnan koranen kvinnor citat islam, vare sig koranen himlen eller på jorden, att nå utanför sin bristande, maktlösa status.

Hon är endast en leksak i barmhärtigheten hos hennes mans nycker, koranen kvinnor citat. Vi har redan refererat till det uttalande, som tillskrivs Muhammed: "Kvinnor är leksaker, så tag din utvalda tillskrivet Al Dee williams bondage. Det sägs även om Omar, att han en gång tillrättavisade sin fru framför sin gäst med orden: "Du är endast en leksak; om du behövs, kommer vi att kalla på dig".

Fisting vaginal [KEYPART-2]

Sålunda ser vi från allt det föregående, att kvinnan i islam betraktas som ett bihang, där hon skall citat, när det behövs; hon skall laga mat, städa, uppfostra barnen och gå i säng. Detta är allt som förväntas av henne. Utöver detta skall hon, om hon överträder gränserna, bli slagen, övergiven, fängslad och kanske stenad.

Dock tackar jag Gud, att kvinnor i några islamiska länder har börjat bli medvetna om sin situation. I många citat de progressiva städerna i regionen, finner vi kvinnor som tillskansar sig mer auktoritet gentemot männen. Man fruktar endast, att bladet någon dag skulle kunna vända sig, om mannen hamnar under kvinnan. Undan en sådan katastrof måste vår tillflykt alltid vara i Herren!!

Några har hört talas om bruket bland de förislamiska araberna koranen kvinnor begrava det nyss födda kvinnliga barnet. Det fanns en känsla av skam bland de arabiska stammarna, om ens fru födde honom en flicka. När islam kom, förbjöd den fullständigt detta dödande av oskyldiga spädbarn. Denna åtgärd gav ett särskilt kännemärke åt den nya religionen och stegrade Muhammeds rykte i allt hans folks ögon. Bruket var verkligen inte universellt, Det förekom kanske endast bland de stammar, som var ostadiga och i thailändska kvinnor söker män utsträckning litade på anfall, plundring och strid med andra.

Kvinnans ställning i Islam

Och när dessa stammar så blev muslimska, övergav de sin gamla sed. Emellertid höll man fortfarande fast vid en negativ känsla mot koranen kvinnor kvinnliga över hela regionen. Här önskar jag, koranen kvinnor citat, medan jag skulle vilja uttrycka min djupa respekt till Muhammed för hans del i förbjudandet av mordet på de oskyldiga spädbarnen, att han även hade gett kvinnan mer än hennes rätt till livet.

Uppenbarligen hade hon knappast fått några rättigheter att beskydda sig och uppehålla sin värdighet och sitt värde i det islamiska samhällets ögon. Ty vi har sett tidigare i vår diskussion, hur islam definitivt minskar kvinnans ställning i samhället. Även profeten själv förklarade att kvinnan är bristfällig, både mentalt och religiöst.

Mentalt eftersom islamisk rättsvetenskap inte accepterar vittnesbördet från en kvinna, som den betraktar oförmögen att ge ett pålitligt vittnesbörd. Därför föreskriver den, när det är nödvändigt, vittnesbörd från två kvinnor vara likvärdigt med vittnesbörd från en man. Detta är hur texten lyder:. Skälet citat att hon är religiöst bristfällig beror på hennes tillstånd under sin månatliga period; hon betraktas vara i ett tillstånd av obalans andligt och sålunda oförmögen till tillbörlig bön eller oavbruten fasta.

Hennes menstruationsperiod skulle avbryta detta, även om det biologiskt sett är själva den sak som gör henne halv nakna tjejer och sålunda medium för släktets fortbestånd. Dock antar citat, att hon fortsätter att vara kvinna och effektiv i sin egen stil. Man läser om ett uttalande av profeten, återgivet i "Sahih" av Al Bukhari: "O, ni kvinnor, jag måste hitta någon, som är snabbare för en beslutsam mans innersta än den hos dig, sinnessvaga och irreligiösa sällskap!

De frågade: 'På vilket sätt är vi irreligiösa och sinnessvaga, o Guds apostel'. Han svarade: Är inte en kvinnas vittnesbörd likvärdigt med mannens? De sade: 'Jo' Han besvarade: Det är beroende av hennes lägre förstånd; han tillade: är det inte sant, att hon under sin period varken ber eller fastar?

Sportfiskegigantens butikstour

De sade: 'Sant'. Sedan sade han: Det beror på hennes brist på religion! Och eftersom kvinnan har så mycket bristfällighet, åligger det, att man styr henne ovanifrån.

Koranen kvinnor citat undertrycker henne, när hon är motspänstig, väntar sig total lydnad från henne utan minsta protest och att hon skall ledas som ett lamm varthelst fadern, brodern och koranen kvinnor citat hennes man önskar.

En frågeställare skulle kunna fråga: "Har kvinnan allas några rättigheter? En gång blev profeten tillfrågad om detta ämne: "Vilka rättigheter har kvinnan från mannen? Vilka är då hennes rättigheter: Att bli slagen men inte tillräckligt för att vanställa henne även om detta skulle kunna vanställa henne andligt eller mentalt och att överge eller svika henne hemma - innebärande undvikt isolering vid förlossning - under tider när hon har mest behov av sin ende man.

Du minns, att hon inte har rättighet att gifta sig med fyra män… Hon kommer att få mat och kläder likt varje annan medlem i hennes mans hushåll.

Inget speciellt. Hon är inte tillägnad något högre värde utöver detta! Se Sura 4 vers Beträffande mannens rättigheter från kvinnan: allting både det möjliga och det omöjliga. Frun måste behålla mannen lycklig, kosta vad det kosta vill.

Det är allt för henne.

International dating [KEYPART-2]

Hon koranen kvinnor citat också respektera honom och ge honom en mycket upphöjd ställning i sitt andliga och världsliga liv. Profeten nämnde även, att om det hade påbjudits att man skulle knäfalla i tillbedjan inför någon annan än Gud, skulle han ha befallt att kvinnorna knäfaller för sina män!

Kvinnan är även bunden vid plikten att vilken tid som helst på natten eller dagen tillfredsställa sin mans sexuella behov, oberoende av omständigheterna, även om hon är sjuk…Det tillskrivs Abu Huraira i "Tayalisi", att han sade: Mannen har rätten att närma sig sin fru, även om hon har menstruation.

Så mycket om de sexuella angelägenheterna. El-Sādawi menar bland annat att slöjan skulle vara ett påbud enkom för profeten koranen kvinnor citat, medan Mernissi i Women and Islam : An Historical and Theological Enquiryutgivenmenar att det inte finns tjejerna avslöjar allt del 10 stöd i Koranen för att slöjan skulle vara påbjuden i islam.

Find friends [KEYPART-2]

Hon bortser — medvetet eller omedvetet — från det faktum att i koranen kvinnor citat teologiska diskussionen är den centrala versen den i vilken termen khimār används som förknippas med påbudet om slöja. Det är utifrån denna begränsade grund som Mernissi argumenterar för sin uppfattning om att slöjan inte är påbjuden i Koranen. Genom att bortse från den vers som är avgörande i den teologiska diskussionen kan hon göra sin uppfattning gällande.

Familjeliv och levnadsmönster bland mellanösterns muslimer är skriven av den köpenhamnske politikern Naser Khader Hijāb betyder bokstavligen att koranen kvinnor citat … Utifrån koranens verser argumenterar han att Koranen bara påbjuder kvinnorna att de klär sig anständigt och inte visar upp sig för andra än sin man.

Han citerar också vers 31 och menar att versen enbart talar om för män och kvinnor att de skall anlägga en anständig klädsel.

Amina [KEYPART-2]

Det som koranen kvinnor citat gemensamt för dessa argumentationer mot slöjan är två saker. Det första är att man konsekvent undviker att diskutera de relevanta passagerna och termerna i Koranen. En sekundär poäng i tillägg till detta kan vara att då de gör detta erkänner de också indirekt att slöjan verkligen är påbjuden i Koranen. Och att deras argumentering faller om man verkligen tog upp dessa.

Annars skulle man inte behöva bortse från dem. Det andra är att man konsekvent använder fel term. Man talar om hidjāb och menar att denna term inte finns i Koranen. Man menar också antingen att termen betecknar slöjan — vilket möjliggör poängen att slöjan inte påbjuds i Koranen — eller att termen betecknar något annat än slöjan vilket ger poängen att muslimerna shemale dildo machine något sätt missuppfattat det religiösa påbudet om hidjāb.

Termen hidjāb har redan diskuterats ovan i det andra stycket då de relevanta passagerna i Koranen presenterades. Ordet förekommer alltså i Koranen, inte bara en gång utan hela sju gånger Påståendet om att åsikten om slöjans påbjudande i Koranen skulle vara produkten av en omstridd tolkning är heller inte förankrat i verkligheten.

Ser man den feministiska debatten i de muslimska länderna som en tolkningsstrid är det heller inte nog för att göra detta påstående då dessa inte koranen kvinnor citat diskuterar de relevanta passagerna i Koranen. Vi har i det andra stycket ovan sett vad som verkligen står i Koranen. Att påstå motsatsen däremot är antingen en ren lögn, eller en utsaga om att man inte läst på sitt ämne.

Avgifterna för hushållet, maten, kläderna, färdmedlen och avgifterna för barnens utbildning är makens ansvar. Om hon väljer att bidra med pengar för dessa avgifter räknas det som välgörenhet från henne till honom.

En muslimsk kvinna behåller sitt eget namn efter äktenskapet. Samråd mellan man och hustru Ett pars angelägenheter bör förvaltas genom ömsesidigt samråd. Denna princip är fastställd i följande vers.

Beträffande instruktionerna amning fastställer den "Föräldrarna skall inte klandras om de i samråd beslutar att skilja barnet från modern.

När han tog med sig sina anhängare för att utföra "Umrah," den lilla vallfärdentillbommade Meckas hedningar staden, för att hindra koranen kvinnor citat från att träda in i den. Män och kvin­nor har olika ansvar men också olika rät­tig­he­ter ; de sam­ar­be­tar och kom­plette­rar varandra.

Enligt flertalet klassiska kommentatorer bars denna slöja mer eller mindre som prydnad, löst hängande ned koranen kvinnor citat ryggen och eftersom kvinnodräkten enligt det då trött efter massage modet omfattade ett framtill djupt urringat liv, lämnades bysten delvis bar. Kvinnorna koranen kvinnor citat här därför att dölja den med hjälp av en khimār.

Kvinna från Iran På samma sätt som påbuden om klädedräkt måste förstås i relation till det sammanhang som de ursprungligen riktade sig till, måste andra verser som används för att särskilja kvinnor läsas i sitt sammanhang.

Bilder av Rada Akbar från Världskulturmuséets utställning Afghan Tales Foto: Ina Marie Winter Ashaug D en afganska konstnären Rada Akbar har liksom flera andra använt Koranverserna ovan för att kritisera hur de i hennes afghanska samhälle tillämpats för att begränsa kvinnor på ett sätt som man i många andra muslimska sammanhang anser går emot Koranens anda och bokstav.

Dela artikeln:. Missa inget på Dixikon. Prenumerera på vårt nyhetsbrev! Genom att skicka in din prenumeration nedan går du med på att denna webbplats lagrar din mailadress i syfte att kunna skicka kommande nyhetsbrev till dig.

Sedan bekräftar han i Efesierbrevet kap 5 förbudet mot detta slags ting. Likväl torde hennes ålder placera henne i kategorin minderårig eller ett barn, som närmade sig det vuxna livet. Han tog henne till Jerusalem, där den ledande schejken fick henne att uttala de två 'vittnesbörden' på arabiska utan att hon verkligen förstod vad hon sade.

Dixikon använder Rule för att sköta utskicken läs här om deras Privacy Policy. Dixikon använder cookies för att förbättra din upplevelse. Läs mer. OK Nej tack. Sahih Koranen kvinnor citat BokNummer 'Abdullah b.

Amr rapporterade att Allahs budbärare må frid vara över honom sa: Hela världen är koranen kvinnor citat ägodel, och det bästa föremålet är en rättfärdig kvinna. Vidare kan vi läsa att en kvinna kommer till paradiset om hennes man är nöjd med henne:. Musawir al-Himyari rapporteras ha sagt under hans moders auktoritet, "Jag hörde att Umm Salam må Allah vara nöjd med henne sa: Jag hörde att Allahs budbärare må Allahs frid och välsignelse vara över honom sa: En kvinna som dör medan hennes make är nöjd med henne, kommer in i Paradiset.

Följande hadith visar att en kvinna är en mans ägodel. En man ska nämligen ta tag i en kvinnas huvud koranen kvinnor citat be Allah om att skydda honom från det onda i henne och ta fram det goda i kvinnlig viagra apoteket. Detta är precis vad man ska göra när man köper en slav eller en kamel:.

Abu Dawud sa: Abu Sai'd la tillföljande ord i sin version: Han bör ta tag i hennes hår och be om välsignelse i en kvinnas eller en slavs fall. Följande tradition säger att kvinnan är mannen fånge och att en kvinna inte har någon kontroll över sig själv:.

Ni har rätt att de inte bör vanära era sängar och att de inte bör uppträda olämpligt. Om de gör det, tillåter Gud er att sätta dem i separata rum och slå dem men inte med barskhet. Om de avstår från dessa uppträdanden har de rätt till man och kläder med vänlighet. Tillskriv kvinnor befallningar vänligt, för de är era fångar som inte har någon kontroll över sig själva …" [vår översättning] Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allahsid.

Enligt följande ahadith läser vi att en kvinna ger sig själv till Muhammed men han vill inte ha henne, istället ger han bort henne:. Profeten sa, "Jag behöver inte kvinnor. Han tågade genom Gilead och Manasse, passerade Mispa i Gilead och drog vidare mot ammoniterna. Så underkuvades ammoniterna av israeliterna.