Kvinnligt och manligt ledarskap i arbetslivet

15.12.2019 Горислава DEFAULT 0 comments

Genom att fundera på hur makt, status och kön hänger ihop är det lättare att genomskåda arbetslivets strukturella, ofta osynliga, mönster. Så nöjda är chefer med sina löner Ju mer chefer tjänar, desto mer tycker de att deras lön är motiverad. Att manliga chefer exempelvis skulle ta fler initiativ medan kvinnliga är mer inkännande är enbart socialt konstruerade föreställningar, säger forskaren Trevor Archer till sajten Upphandling M Mediesällskapet Mera Minnesord. Publicerat Ta dig tiden att reflektera över ditt ledarskap i sommar. Vad sänder de för signaler?

Domination (giving) [KEYPART-2]

Det är här de stora utmaningarna i jämställdhetsarbetet finns. En kvinna riskerar att bemötas annorlunda som kyrkoherde och får andra förväntningar på sig.

Nude horny woman [KEYPART-2]

Det finns både dolda och uttalade tankemönster kvar som måste lyftas fram i ljuset. Det kan handla om allt från så enkla saker som att den kvinnliga kyrkoherden förväntas stanna och diska efter julfesten till arbetsrättsliga frågor där man förutsätter att en kvinna med familj och hus inte klarar av arbetet som kyrkoherde.

Vi måste sätta fokus på den strukturella genderproblematiken som escort massage köpenhamn försvårar för kvinnor i chefspositioner. Detta kan sättas i samband med hela samhället och handlar inte bara om chefer i Svenska kyrkan. Bemöter vi kvinnliga chefer på ett sätt och de manliga på ett annat. Men väldigt lite har hänt. Vi behöver uppenbarligen mindre snack och mer verkstad för att få fler kvinnor till chefer och ledare.

Den rådande bilden av manligt ledarskap är att en manlig chef är tydlig, fast i sina beslut, trovärdig och självsäker. Mer om: Ledarskap.

Och den största barriären tycks vara en grundmurad, manlig kultur. Men det finns positiva tecken, de manliga cheferna är i högsta grad medvetna om att en förändring är nödvändig.

Allyson [KEYPART-2]

Vi ser att mångfaldsprogrammen inte fungerar och att det är tid att gå från ord till handling. Företagsledningarna måste inse att de i inte kan delegera frågan.

Meet older women [KEYPART-2]

De måste själva ta ansvaret för att skapa ett klimat och arbetssätt som direkt attraherar kvinnor. Men de nya reglerna kan strida mot yttrandefriheten, enligt Unionens chefsjurist Martin Wästfelt. TCO vill att taket i a-kassan höjs till 30 kronor i månaden. Men forskning visar att en höjd ersättningsnivå minskar viljan att söka jobb och att arbetslösheten ökar.

Hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetsliv

Mannen kvinnligt och manligt ledarskap i arbetslivet säng med en kvinnlig kollega under en konferensresa. Kort därpå fick han sparken för sexuella trakasserier. Själv nekar han till anklagelserna och nu har Unionen stämt företaget i Arbetsdomstolen.

Sedan många bankkontor slutat erbjuda bankfack väljer nu allt fler i stället att förvara sina testamenten och andra viktiga handlingar hos en lokal begravningsbyrå. En fjärdedel av anställda riskerar att inte kunna byta jobb den dag de vill. En sådan känsla av inlåsning kan leda till sämre hälsa och till och med depression, visar ny forskning.

Läs mer. Många anser att de diskriminerats vid anställningsintervjuer. Vanligast är åldersdiskriminering — men många uppger också att de nekats ett jobb på grund av hur de ser ut. Trots att man kommer att få svårt att klara sig på pensionen är de flesta ovilliga att förlänga sina arbetsliv, visar en ny undersökning.

Är det någon skillnad på kvinnligt och manligt ledarskap?

En anledning är att de upplever sina arbeten som alltför psykiskt påfrestande. Det enda området där forskningsresultatet visar på skillnader mellan män och kvinnor är riskvillighet, där män ligger högre.

Detta kan bero både på biologiska och sociala aspekter, säger Trevor Archer.

Woman to meet tonight [KEYPART-2]

Skillnaderna beroende på ålder är i stället större. Fyra av de undersökta egenskaperna stärks med åldern: humörjämvikt, psykisk motståndskraft, instämmande framtoning och öppenhet. Det som minskar med åldern är i stället viljestyrka, uthållighet, initiativkraft och riskvillighet. Läs hela studien här.

Lyla [KEYPART-2]

Etiketter: ForskningJämställdhetLedarskap. Både kvinnliga och manliga rektorer talar nuförtiden om sig själva i enlighet med mer traditionellt kvinnliga värderingar som samverkande, kommunicerande och inlyssnande, rektorer som värnar dialog och delaktighet, allas medverkan och inflytande, och som sätter gemensamhetsprinciperna högt. I dag är det kommunikationen med medarbetarna som betraktas som styrmedlet och vägen till rektorers inflytande över verksamheten.

Kvinnors och mäns ledarskap nära identiskt visar ny studie

Det är också genom en ständigt pågående dialog med medarbetarna som man anser sig skapa förutsättningar för skolutveckling. Samtidigt betraktar dessa manliga och kvinnliga rektorer på manligt vis sig själva som handlingskraftiga ledare. Man markerar sin beslutande kapacitet, att man har sista ordet och till sist kvinnligt och den som bestämmer — dock inom ramen för en kommunicerande och inlyssnande hållning. Med några få undantag betraktas således inte längre det mer strategiskt rationella eller instrumentellt kontrollerande ledarskapet som gångbart.

Det framgår också tydligt att rektorer är omgivna av ett flertal olika könsföreställningar arbetslivet man rör sig emellan, tar till sin hjälp och aktiverar beroende manligt ledarskap situation och sammanhang. Med dessa köns- föreställningar följer också olika könshierarkiska förhållningssätt där kvinnlighet förvånansvärt ofta värderas lägre än manlighet.

Man använder sig således av olika och ibland motstridiga föreställningar om kön som stöd för sina yrkeshandlingar.

Nej, kvinnligt ledarskap finns inte

På Hälsobolagets webbplats används cookies. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera har sparats i din dator. Läs mer   Jag accepterar cookies. Stämmer det att kvinnliga chefer är mjuka och bra på relationer medan manliga chefer är tydliga och resultatinriktade?

En del menar att ledarskapet utövas olika beroende på ditt kön — andra menar att det synsättet är fördomsfullt och felaktigt. Frågar vi forskningen om det är någon skillnad på manligt och kvinnligt ledarskap blir svaret nej.

Håll tårarna borta och mejlen i schack med dessa tips. Studien visade bland annat att ju högre upp i hierarkin, desto mindre är skillnaden mellan manliga och kvinnliga chefer. Nytt jobb Grabbig bild av it-branschen avskräcker unga kvinnor.

Ju högre upp i hierarkin desto mindre skillnad. Kvinnliga toppchefer är precis lika synliga och tydliga i sitt sätt att leda och fatta beslut som sina manliga kollegor.