To preduzeće je, navodi se u izvještaju o poslovanju, dugovalo reko 4 miliona eura za poreze, odnosno 253 hiljade, a za poreze po osnovu poreza i doprinosa 3,8 miliona eura.

Revizorski izvještaj Željeznice potvrdio je da se ovo preduzeće nalazi u velikim finansijskim problemima.

Od 3,8 miliona eura za poreze se odnosi 613,7 hiljada, dug prema fondu PIO iznosi 1,5 miliona eura, fondu za zdravstvo 825 hiljada, za nezaposlene 82 hiljade, za stambeni doprinos 444 hiljade, i druge doprinose 134 hiljada eura, navodi Dan.

U poslednje vrijeme društvo isplaćuje neto zarade sa prezima i doprinosima, dok ostale obaveze sukcesivno zatvara iz kredita PDV-a.

Na kraju ove godine kredit PDV-a iznosi 253 hiljade eura, a obaveze po osnovu poreza i doprinosa 3,8 miliona eura.

Kapital ovog društva, prema evidenciji CRPS-a iznosi 37,6 miliona eura odnosno 7.114.635 akcija.

Prihodi od premija , dotacija, egresa, kompenzacija, u iznosu od 6,7 miliona eura iskazani su po osnovu subvencija dobijenih iz budžeta.

U okviru ostalih poslovnih rashoda iskazani su troškovi usluga održavanja u iznosu od 1,1 miliona eur, a uglavnom se odnose na održavanje lokomotva, vagoa, drumskih vzila, poslovnih zgrada, sredstava za rad i informacionaih sistema.

Komentari

avatar